Staňte se naším partnerem

  Staňte se naším partnerem

   Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen „Obchodní podmínky“).

   Provozovatel

   essential college s.r.o.
   se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČ 07524609, DIČ CZ07524609;
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108607;
   zastoupená Mgr. Petrem Pacherem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti

   Definice

   V těchto Obchodních podmínkách:

   Objednávka

   Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná Registrace je závazná.

   Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka učiněna kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”.

   Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Zákazník povinen neprodleně oznámit Provozovateli.

   Po přijetí objednávky obdrží Zákazník od provozovatele potvrzení registrace na sdělený či zadaný e-mail (dále také jako „Potvrzení registrace“).

   Účastníky mladší 16 let musí registrovat jejich zákonný zástupce.

   Náhradníci

   V případě překročení kapacity Akce se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto. Toto pravidlo se neuplatňuje na konference.

   Cena

   Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH a to v objednávkovém systému. Cena Akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na Akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

   Úhrada

   Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.

   Registrační poplatek je splatný do 14 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však 1 den před konáním Akce.

   Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí Portálu způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli.

   Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 14 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

   Storno

   Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 30 dnů před datem konání Akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

   Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu.

   Při stornování objednávky 30 a více dnů před datem konání Akce se vrací Registrační poplatek, který je pokrácen o 5% z ceny, což jsou výdaje, které Provozovatel musí vynaložit pro zprocesování storna a vrácení Registračního poplatku zákazníkovi.

   Při stornování objednávky 30 – 15 dnů před datem konání Akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky.

   Storno objednávky již není možné provést v posledních 14 dnech předcházející datu konání Akce ani později.

   Organizační změny

   Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, programu, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

   Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména, nikoli však výlučně, v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, ať už přijatých Provozovatelem nebo orgánem veřejné moci, změnit formu konání Akce z konference, přednášky, kurzu nebo školení konaných za fyzické účasti Zákazníků na online seminář či webinář. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni o změně telefonicky nebo e-mailem. Na storno Objednávky se v takovém případě uplatní standardní storno podmínky dle příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek.

   Zrušení akce

   Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

   Toto se nepoužije, pokud dojde ke vzniku okolností, které jsou mimo kontrolu kterékoliv ze stran (Provozovatel nebo místo konání), jako je například Vyšší moc, válka, teroristický útok, vládní opatření, katastrofa, stávky, občanské nepokoje nebo omezení přepravy, a pokud v důsledku těchto okolností bude nezákonné či nemožné, aby akce proběhla v daném termínu. V takovém případě Provozovatel vyhlásí nový termín akce a vstupné se vracet nebude.

   Ochrana díla

   Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

   Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

   Akce pořádaná jako online seminář či webinář je určena výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

   Záznamy online seminářů či webinářů jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, poskytnutí záznamu třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek.

   Ochrana osobních údajů

   Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese https://konferenceryba.cz/gdpr/.

   Přímý marketing (oprávněný zájem)

   Pokud se stanete našimi zákazníky, tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

   Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

   Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

   Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

   Účinnost

   Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.6.2024.